Difference between revisions of "Main Page"

From KikiPedia
Jump to: navigation, search
m
m
 
Line 1: Line 1:
Note: Event GKash from this event will expire on August 27 23:59 (PDT). A referred friend should register under your referral link or QR code. A referred friend and referral should register under different IP, and have different address. From August 7th to August 13th 23:59 (PDT).<br /><br />A referral will get the bonus, only if the referred friend hits the required deposit and turnover. A referred friend must be a first-time registered member and game in Fun88. You can withdraw the bonus once you hit one-time turnover. If B deposits in the range of 100 RMB-1000 RMB and hits 300 RMB turnover, A will only get 38 RMB freebet.<br /><br />Note: Event GKash from this event will expire on August 27 23:59 (PDT). A referred friend should register under your referral link or QR code. A referred friend and referral should register under different IP, and have different address. From August 7th to August 13th 23:59 (PDT).<br /><br />A referral will get the bonus, only if the referred friend hits the required deposit and turnover. A referred friend must be a first-time registered member and game in Fun88. [http://destyy.com/w3C71G แทงบาสออนไลน์] You can withdraw the bonus once you hit one-time turnover. If B deposits in the range of 100 RMB-1000 RMB and hits 300 RMB turnover, A will only get 38 RMB freebet.<br /><br />A referral must be an active member and deposits more than 1000 RMB in 1 month. Referral will earn the bonus, only if referral provides valid phone number. A referred friends phone number and email adress must be verified. If B deposits 1000 RMB and hits 3000 RMB turnover, A will get 38 RMB and 88 RMB freebet.<br /><br />A referral must be an active member and deposits more than 1000 RMB in 1 month. Referral will earn the bonus, only if referral provides valid phone number. A referred friends phone number and email adress must be verified. If B deposits 1000 RMB and hits 3000 RMB turnover, A will get 38 RMB and 88 RMB freebet.
+
Vuvuzela cũng l&agrave; t&ecirc;n gọi th&uacute; vị kh&ocirc;ng thể nằm ngo&agrave;i danh s&aacute;ch n&agrave;y. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; điểm đến đầy m&ecirc; hoặc d&agrave;nh cho tất cả những người y&ecirc;u chuộng bia tươi &amp; đam m&ecirc; kh&aacute;m ph&aacute; những điều mớ lạ v&agrave; độc đ&aacute;o Vuvuzela – beer club với phong c&aacute;ch bar tiến bộ v&agrave; đậm chất ngầu sẽ mang tới những m&agrave;n tr&igrave;nh b&agrave;y &acirc;m nhạc độ HOT từ d&agrave;n DJ cực chất, dancer cực HOT v&agrave; d&agrave;n ca sĩ cực đỉnh để lắc lư đến qu&ecirc;n buồn. kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; vậy n&oacute;i ph&eacute;t th&acirc;u đ&ecirc;m, vui qu&ecirc;n sầu b&ecirc;n b&agrave;n tiệc to&agrave;n những m&oacute;n ăn hạng sang c&ugrave;ng bia lạnh uống thả ga cũng l&agrave; Trải Nghiệm m&agrave; bạn n&ecirc;n thử ở Vuvuzela. Đến với nơi đ&acirc;y, bạn sẽ được thỏa sức mở tiệc với menu đa dạng từ những thương hiệu si&ecirc;u thị nh&agrave; h&agrave;ng lừng danh để c&ugrave;ng thổi l&ecirc;n những ly bia m&aacute;t lạnh. [http://maynardvester6797.fikket.com/ http://maynardvester6797.fikket.com/] Tại Vuvuzela thực kh&aacute;ch c&oacute; khả năng t&igrave;m thấy gần như l&agrave; bất k&igrave; loại bia tươi n&agrave;o từ những loại bia th&acirc;n thuộc như Tiger, Carlsberg cho đến Zamky – loại bia tươi lần đầu ti&ecirc;n được biết đến tại việt nam hay thật nhiều những loại bia kh&aacute;c được nhập khẩu từ Bỉ, Czech, H&agrave; Lan… M&aacute;ch nhỏ với c&aacute;nh m&agrave;y r&acirc;u rằng đ&oacute; cũng đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; địa danh l&yacute; tưởng để tụ tập trong c&aacute;c m&ugrave;a b&oacute;ng đ&aacute; s&ocirc;i động<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Latest revision as of 08:32, 18 September 2020

Vuvuzela cũng là tên gọi thú vị không thể nằm ngoài danh sách này. Đây chính là điểm đến đầy mê hoặc dành cho tất cả những người yêu chuộng bia tươi & đam mê khám phá những điều mớ lạ và độc đáo Vuvuzela – beer club với phong cách bar tiến bộ và đậm chất ngầu sẽ mang tới những màn trình bày âm nhạc độ HOT từ dàn DJ cực chất, dancer cực HOT và dàn ca sĩ cực đỉnh để lắc lư đến quên buồn. không chỉ có vậy nói phét thâu đêm, vui quên sầu bên bàn tiệc toàn những món ăn hạng sang cùng bia lạnh uống thả ga cũng là Trải Nghiệm mà bạn nên thử ở Vuvuzela. Đến với nơi đây, bạn sẽ được thỏa sức mở tiệc với menu đa dạng từ những thương hiệu siêu thị nhà hàng lừng danh để cùng thổi lên những ly bia mát lạnh. http://maynardvester6797.fikket.com/ Tại Vuvuzela thực khách có khả năng tìm thấy gần như là bất kì loại bia tươi nào từ những loại bia thân thuộc như Tiger, Carlsberg cho đến Zamky – loại bia tươi lần đầu tiên được biết đến tại việt nam hay thật nhiều những loại bia khác được nhập khẩu từ Bỉ, Czech, Hà Lan… Mách nhỏ với cánh mày râu rằng đó cũng đó chính là địa danh lý tưởng để tụ tập trong các mùa bóng đá sôi động